Preaload Image
باز گشت
21
September, 2022
کار آمدی هیجان در روان درمانی
کار آمدی هیجان در روان درمانی
00 : 00 - 23 : 59

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : نظم بخشی هیجان ذهن آگاهی روان درمانی رفتاری دیالکتیک در اختلال های هیجانی ؛ شامل...

21
July, 2022
روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت
روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت
00 : 00 - 23 : 59

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : روان درمانی مبتنی بر فرا شناخت در اختلال های هیجانی ؛ شامل : اختلال های...

21
October, 2022
آسیب شناسی روانی اختلال های روانی
آسیب شناسی روانی اختلال های روانی
00 : 00 - 23 : 59

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : آسیب شناسی روانی اختلال های روانی سابقه ی تاریخی اختلال های روانی سبب شناسی اختلال...

21
March, 2022
تربیت روان درمان گر رفتاری - شناختی
تربیت روان درمان گر رفتاری – شناختی
00 : 00 - 00 : 00

سر فصل های دوره ی آموزشی ؛ شامل : مصاحبه ی تشخیصی و نشانه شناسی بالینی اختلال های روانی آزمون های روانی آسیب شناسی...

error: مشمول قانون کپی رایت !