Preaload Image
باز گشت
آزاد تپه رشی

آزاد تپه رشی

مدیر

* سوابق تحصیلی :
– مدرک کار شناسی در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز
– مدرک کار شناسی ارشد در رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز
– دارای گواهی تخصصی جامع کار آموزی و کار ورزی زیر نظر دکتر مجید محمود علی لو
– دارای گواهی معتبر شرکت در دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره ( حدود 1000 ساعت )
– دارای پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی
– دارای پروانه ی تخصصی و حرفه ای روان شناسی بالینی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

* عضویت در :
– انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
– انجمن روان شناسی ایران
– انجمن روان شناسی بالینی ایران
– سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران

* سوابق بالینی :
– مدرس و روان شناس ورزشی در فدراسیون پزشکی – ورزشی جمهوری اسلامی ایران
– مدرس مهارت های ارتباطی ، روان شناس و مشاور در اداره ی مشاوره ی دانش جویی دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی
– مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز سلامت روان آرامش
– روان شناس و مشاور در موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی صبا
– روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی آرام خیال
– مدرس آموزش خانواده ، توان مند سازی والدین و طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ، روان شناس و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه ی یک ارومیه
– مسئول فنی ، روان شناس و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی نوید
– روان شناس و مشاور در مراکز توان بخشی زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی
– روان شناس و مشاور در مراکز درمان سو ء مصرف مواد مخدر زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی و دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی

* سوابق اجرایی :
– دست یار اجرایی دکتر عباس بخشی پور رود سری ، دکتر حسن صبوری مقدم ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر امیر هوشنگ مهر یار و دکتر محمد علی نظری در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره
– همکار اجرایی اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی ، اداره ی کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان آذر بایجان غربی ، دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی و مدرسه ی فار مد در آموزش دوره های تخصصی روان درمانی و مشاوره
– رئیس کمیته ی روان شناسی هیات پزشکی – ورزشی استان آذر بایجان غربی
– عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ی آموزشی – پژوهشی مهر اندیش ماندگار
– موسس مرکز سلامت روان آرامش
– نماینده ی رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در استان آذر بایجان غربی

اعضا ء دیگر

error: مشمول قانون کپی رایت !