Preaload Image
باز گشت
آزاد تپه رشی

آزاد تپه رشی

مدیر

* سابقه ی تحصیلی و سابقه ی شغلی :
– رتبه ی 719 کنکور سراسری سال 1385 ( منطقه ی 2 )
– فارغ التحصیل رشته ی روان شناسی بالینی از دانش گاه تبریز
– گواهی تخصصی کار ورزی ( Super ViSiON ) زیر نظر دکتر مجید محمود علی لو ( حدود 1000 ساعت )
– گواهی تخصصی دوره های آموزش روان درمانی و مشاوره ( حدود 2500 ساعت )
– پر وانه ی مسئول فنی مرکز سلامت روان و مرکز مشاوره ی عمومی از اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی
پروانه ی اشتغال تخصصی روان شناسی بالینی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

*سابقه ی آموزشی و تجربه ی بالینی :
– مدرس و روان شناس ورزشی در فدراسیون پزشکی – ورزشی
– مدرس مهارت های ارتباط موثر بین فردی ، روان شناس بالینی و مشاور در اداره ی سلامت روان دانش جویی دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی
– مسئول فنی ، روان شناس بالینی و مشاور در مرکز سلامت روان آرامش
– روان شناس بالینی و مشاور در موسسه ی آموزش عالی غیر دولتی صبا
– روان شناس بالینی و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی آرام خیال
– مدرس آموزش خانواده ، مدرس طرح توان مند سازی والدین و مدرس طرح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ، روان شناس بالینی و مشاور در آموزش و پرورش ناحیه ی یک ارومیه
– مسئول فنی ، روان شناس بالینی و مشاور در مرکز مشاوره ی عمومی نوید
– روان شناس بالینی و مشاور در دبیر ستان پسرانه ی سمپاد ( دانش آموزان تیز هوش ) ارومیه
– روان شناس بالینی و مشاور در مراکز توان بخشی زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی
– مدرس پیش گیری از سو ء مصرف مواد ، روان شناس بالینی و مشاور در مراکز درمان سو مصرف مواد زیر نظر اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی و مراکز درمان سو مصرف مواد زیر نظر دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی

* سابقه ی اجرایی :
– دست یار آموزشی دکتر عباس بخشی پور رود سری ، دکتر حسن صبوری مقدم ، دکتر مجید محمود علی لو ، دکتر امیر هوشنگ مهر یار و دکتر محمد علی نظری در بر گزاری دوره های آموزشی روان درمانی و مشاوره
– دست یار آموزشی اداره ی کل بهزیستی استان آذر بایجان غربی ، اداره ی کل زندان ها و اقدام های تامینی و تربیتی استان آذر بایجان غربی ، دانش گاه علوم پزشکی ، خدمات بهداشتی و درمانی استان آذر بایجان غربی و مدرسه ی فار مد در بر گزاری دوره های آموزشی روان درمانی و مشاوره
– رئیس کمیته ی روان شناسی هیات پزشکی – ورزشی استان آذر بایجان غربی
– صاحب امتیاز ، موسس و مدیر گروه آموزشی نوید
– عضو هیات مدیره و مدیر عامل موسسه ی آموزشی – پژوهشی مهر اندیش ماندگار
– موسس مرکز سلامت روان آرامش
– نماینده ی رسمی انجمن روان شناسی اجتماعی ایران در استان آذر بایجان غربی

* عضویت های رسمی :
– انجمن روان شناسی آمریکا ( APA )
– انجمن روان شناسی اجتماعی ایران
– انجمن روان شناسی ایران
– انجمن روان شناسی بالینی ایران
– سازمان نظام روان شناسی و مشاوره ی جمهوری اسلامی ایران

اعضا ء دیگر

error: مشمول قانون کپی رایت !