Preaload Image
باز گشت

تار نما ء گروه آموزشی نوید

نشانی تار نما ء گروه آموزشی نوید ” TheWorkShop.Ir ” است . گروه آموزشی نوید ، در بخش ” در مورد گروه آموزشی نوید ” این تار نما معرفی شده است . فعالیت گروه آموزشی نوید منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است و مجوز های آن در بخش نماد اعتماد این تار نما ارائه شده است .

کدام بخش از داده های شخصی ( و به چه دلیل ) توسط گروه آموزشی نوید گرد آوری می شود ؟

نظر

وقتی یک کار بر نظر خود را در تار نما قرار دهد ، گروه آموزشی نوید داده های نشان داده شده در فرم نظر ها و نیز جهت کمک به شناسایی هرز نامه ( Spam ) ، نشانی i . P و نوع مرور گری را که کار بر از آن استفاده می کند جمع آوری خواهد کرد .

هم چنین یک رشته ی نا شناس ایجاد شده از نشانی E – Mail کار بر ( که به آن Hash گفته می شود ) ممکن است در اختیار Gr Avatar ( جهت بررسی استفاده ی واقعی از آن ) قرار گیرد ؛ خط مشی راز داری Gr Avatar در نشانی Automattic.Com/Privacy قابل مشاهده است . پس از تائید نظر ، تصویر نمایه ی کار بردر معرض دید عموم قرار خواهد گرفت .

رسانه

در صورت بار گزاری تصویر ، از بار گزاری تصویر تعبیه شده مبتنی بر داده های محل ( EXIF GPS ) خود داری شود . سایر افراد باز دید کننده امکان بار گیری و استخراج داده های مکان را از تصویر موجود در تار نما خواهند داشت .

فرم ارتباط

گروه آموزشی نوید ، پیام های در یافت شده از طریق فرم ارتباط را به صورت نا محدود حفظ خواهد نمود .

کوکی

در صورت ارائه ی نظر در تار نما ء گروه آموزشی نوید ، امکان ذخیره ی نام ، نشانی تار نما و نشانی E – Mail کار بر فراهم شده است . این مورد در راستای راحتی کار بر تعبیه شده است به گونه ای که زمانی که تصمیم دارد نظر دیگری را ارائه دهد ، مجبور نخواهد بود داده های خود را مجددا تکمیل نماید . این کوکی ها یک سال دوام خواهد آورد .

در صورت مراجعه به صفحه ی ورود به حساب کار بری ، یک کوکی موقت تعیین خواهد شد تا مشخص گردد آیا مرور گر کار بر کوکی ها را قبول می کند یا خیر ؟ این کوکی ها حاوی داده های شخصی نمی باشند و با بسته شدن مرور گر کار بر ، حذف خواهند شد .

هم چنین در صورت ورود به حساب کار بری ، تعدادی کوکی برای ذخیره ی داده های ورود و گزینه های نشان گر صفحه ی نمایش کار بر تنظیم خواهند شد . کوکی های ورود به مدت دو روز به جا خواهند ماند و کوکی های مربوط به گزینه های نشان گر صفحه ی نمایش حدود یک سال دوام خواهند آورد . در صورت انتخاب گزینه ی ” من را به یاد داشته باش ” ، کوکی های ورود به مدت دو هفته به جا خواهند ماند . در صورت خروج از حساب کار بری ، کوکی های ورود حذف خواهند شد .

در صورت انتشار یا ویرایش مقاله ، یک کوکی اضافی در مرور گر کار بر ذخیره خواهد شد . این کوکی شامل هیچ گونه داده ی شخصی نمی باشد و به سادگی نشانی مقاله ای را که اخیرا ویرایش شده است ، نشان می دهد . این کوکی پس از یک روز حذف خواهد شد .

محتوای تعبیه شده از سایر تار نما ها

مقاله های موجود در این تارنما ممکن است شامل محتوا های تعبیه شده ( به عنوان مثال ؛ تصویر ، فیلم ، مقاله و . . . ) باشد . محتوا های تعبیه شده از تار نما های دیگر دقیقا به شیوه ای عمل خواهند کرد که گویی کار بر از آن تار نما باز دید کرده است .

این تار نما ها ممکن است داده های مربوط به کار بر را جمع آوری و از کوکی ها استفاده نمایند یا رد یابی شخص دیگری را وارد و بدین وسیله بر تعامل کار بر با محتوای تعبیه شده نظارت کنند ؛ از جمله ی این موارد می توان به پی گیری تعامل با محتوای تعبیه شده در صورت داشتن حساب کار بری در آن تار نما و ورود به آن اشاره نمود .

تجزیه و تحلیل

داده های جمع آوری شده ، جهت شناسایی هرز نامه ( Spam ) و پس از تجزیه و تحلیل در راستای ارتقای خدمات تار نما ء گروه آموزشی نوید مورد استفاده قرار خواهند گرفت .

داده های جمع آوری شده با چه کسی به اشتراک گذاشته می شوند ؟

گروه آموزشی نوید تعهد می نماید که از داده های جمع آوری شده ، جز در راستای اهداف اداری ، امنیتی و قانونی هیچ استفاده ای صورت نخواهد گرفت .

داده های جمع آوری شده ، برای چه مدتی حفظ می شوند ؟

در صورت ارائه ی نظر ، نظر ارائه شده و ابَر داده ی آن به صورت نا محدود حفظ خواهند شد . بدین ترتیب گروه آموزشی نوید قادر خواهد بود به جای حفظ آن در یک خط واحد ، هر گونه پی گیری نظر را تشخیص دهد و تائید نماید .

داده های شخصی کار برانی که در تار نما ء گروه آموزشی نوید ثبت نام می نمایند ( در صورت وجود ) در نمایه ی خود کار بر ذخیره خواهند شد . کار بر می تواند داده های شخصی خود را در هر زمان مشاهده ، ویرایش یا حذف نماید ( به استثنای نام کار بری ) . گروه آموزشی نوید اختیار دارد این داده ها را مشاهده و در صورت لزوم ویرایش نماید .

کار بر چه حقوقی نسبت به داده های خود دارد ؟

در صورت داشتن حساب کار بری و یا در صورت ارائه ی نظر ، کار بر می تواند در خواست کند که فایل صادر شده از داده های شخصی که در تار نما ء گروه آموزشی نوید در مورد وی نگه داری می شود ( از جمله هر داده ای که ارائه داده است ) در یافت نماید . هم چنین کار بر می تواند از گروه آموزشی نوید در خواست کند که هر داده ی شخصی که در مورد وی وجود دارد ، حذف شود . این مورد شامل داده هایی که گروه آموزشی نوید ملزم به نگه داشتن آن های برای اهداف اداری ، امنیتی و قانونی است ، نمی باشد .

داده های شخصی به کجا ارسال می شود ؟

امکان دارد نظر کار بر به صورت خود جهت شناسایی هرز نامه ( Spam ) مورد بررسی قرار گیرد .

ثبت نام و حساب کار بری

ثبت نام به این معنی است که کار بر خط مشی حفظ حریم خصوصی ( که در مورد آن توضیح داده شد ) و قوانین گروه آموزشی نوید را – به شرح زیر – پذیرفته است :

1 . برای ثبت نام ، مقتضی است کار بر نسبت به ورود داده های شخصی به روز ( شامل ؛ نام ، نام خانوادگی ، تلفن همراه و نشانی E – Mail ) در فرم ثبت نام اقدام به عمل آورد .

2 . برای ثبت نام مقتضی است کار بر احراز هویت گردد ؛ در این راستا کار بر باید یک مدرک معتبر را که نشان دهد وی در یکی از گرایش های رشته ی روان شناسی یا مشاوره تحصیل کرده است ( یا مشغول به تحصیل می باشد ) ارائه دهد ، در غیر این صورت ثبت نام کار بر توسط گروه آموزشی نوید لغو خواهد شد .

3 . هر شخص حقوقی یا حقیقی صرفا مجاز است که از یک حساب کار بری استفاده نماید ، گروه آموزشی نوید اختیار دارد در صورت مشاهده ی استفاده ی یک شخص از چند حساب کار بری ، حساب های کار بری وی را به طور کامل مسدود سازد .

4 . مسئولیت استفاده از حساب کار بری و حفظ امنیت داده های آن بر عهده ی شخصی است که فر آیند ثبت نام را انجام داده است .

5 . کار بر حق ارائه ی داده ها و انتقال حساب کاربری خود را به اشخاص حقوقی و حقیقی دیگر ندارد .

قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی ( Copy right )

مطالب تار نما ء گروه آموزشی نوید مشمول قانون حمایت از حقوق مادی و معنوی ( Copy right ) است و حق پی گیری قانونی هر گونه دخل ، تصرف یا نشر این مطالب برای گروه آموزشی نوید محفوظ است .

سایر

1 . شرکت در بر نامه های آموزشی و خرید دوره های آموزشی ، منوط به ارائه ی یک نشانی E – Mail معتبر و ثبت نام در گروه آموزشی نوید می باشد .

2 . اطلاع رسانی در گروه آموزشی نوید ، بر اساس E – Mail می باشد و مسئولیت عدم ارائه ی نشانی E – Mail معتبر بر عهده ی کار بر خواهد بود .

3 . هر دوره ی آموزشی – پس از تکمیل فر آیند خرید – بر اساس مدت زمان تعیین شده برای آن دوره ی آموزشی ، برای کار بر نمایش داده خواهد شد ؛ در صورت تمایل کار بر برای مشاهده ی یک دوره ی آموزشی ( بیش از مدت زمان تعیین شده ) ، مقتضی است که ابتدا کاربر آن دوره ی آموزشی را از فهرست دوره های آموزشی خود حذف و پس از طی مجدد فر آیند خرید ، در آن دوره ی آموزشی شرکت نماید .

4 . شرکت در دوره ی آموزشی هیچ گونه حقی از نظر در یافت گواهی برای کار بر ایجاد نخواهد کرد . برای در یافت گواهی مقتضی است که کار بر در آزمون طراحی شده برای آن دوره ی آموزشی شرکت و نمره ی قبولی را اخذ نماید ؛ در صورت عدم قبولی در آزمون طراحی شده برای یک دوره ی آموزشی در دفعه ی اول ، حد اکثر یک فرصت برای شرکت مجدد در آزمون وجود خواهد داشت و در صورت عدم قبولی در دفعه ی دوم مقتضی است که کاربر آن دوره ی آموزشی را ابتدا از فهرست دوره های آموزشی خود حذف و پس طی مجدد فر آیند خرید ، در آن دوره ی آموزشی شرکت نماید ؛ لذا گروه آموزشی نوید توصیه می کند که کار بر با آمادگی کامل در آزمون های طراحی شده برای دوره های آموزشی شرکت نماید .

5 . امکان انصراف از خرید آموزش های چند رسانه ای یا شرکت در دوره های آموزشی – پس از تکمیل فر آیند خرید – وجود ندارد و هزینه ی پر داخت شده برای این موارد به هیچ وجه عودت داده نخواهد شد

6 . در صورت انصراف کار بر پس از ثبت نام در یک بر نامه ی آموزشی ( تا 72 ساعت قبل از شروع آن ) ، هزینه ی پر داخت شده – با کسر 12.5 در صد از هزینه ی پر داخت شده – و پس از آن – با کسر 25 در صد از هزینه ی پر داخت شده – عودت داده خواهد شد .

7 . گروه آموزشی نوید از ارائه ی خدمات به صورت حضوری برای این تار نما معذور می باشد .

error: مشمول قانون کپی رایت !